همایش امام خمینی، منادی وحدت و بیداری – مدینه منوره