حلقه‏ های توسل(۳) / حج گزاران، مهمانان سرزمین الهی

۲۶ شهریور ۱۳۹۲