۲۰ آذر ۱۳۸۸

سفرهای تبلیغی - زیارتی

مصلّای تهران- نماز جماعت عرفه سال ۱۳۸۸