11 دسامبر 2009

سفرهای تبلیغی - زیارتی

مصلّای تهران- نماز جماعت عرفه سال ۱۳۸۸