امام حسن مجتبی (ع) فرمود:

21 می 2010

پسرم با هيچ‏كس پيمان دوستى مبند مگر اين كه بدانى از كجا مى‏آيد و به كجا مى‏رود و چون دقيق بررسى كردى و او را انسانى شايسته يافتى، بر پايه گذشت و اغماض و برادرى در سختيها و لغزشها با او رفتار كن و دوستى‏ات را استمرار بخش.

تحف العقول، ص233، باب حكمه  ومواعظه