انتشار تیراژ سوم «اندیشه انتظار»

۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹

کتاب «اندیشه انتظار» برای بار سوم در اردیبهشت ۱۳۸۹ به زینت طبع آراسته شد.

«اندیشه انتظار» در این نوبت از چاپ، در ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۸۵۰۰ تومان منتشر شده است.

برای آشنایی بیشتر با کتاب «اندیشه انتظار»، به بخش کتابها مراجعه نمایید.