حضرت علی (ع) فرمود:

16 فوریه 2008

بخشش – نا بجای – حکمرانان از اموال عمومی مسلمانان، ستم و خیانت است.

میزان الحکمه، ج۱۰، ص۷۴۵