حضرت علی (ع) فرمود:

۲۷ بهمن ۱۳۸۶

بخشش – نا بجای – حکمرانان از اموال عمومی مسلمانان، ستم و خیانت است.

میزان الحکمة، ج۱۰، ص۷۴۵